Prosjekt

Hållinghallen

Hovedfokus har vært på gode flerbruksløsninger som gir allsidig bruk for ulike aktiviteter, og en samlingsarenaer på tvers av alder og ulike aktivitetsbehov.

DSC05646

BTA 3.500m2

En innledende forstudie med bred medvirkning fra innbyggerne bidro til å avklare ønsket utforming og innhold i Hållinghallen. Behovsvurdering inkluderte prosjektering for spillemiddelsøknad som utredet innhold, funksjonalitet, arkitektur, byggkostnader og vurdering av alternativ lokalisering og stedstilpassing for flerbrukshus/ idrettshall på Høylandet. Videre forprosjekt med prosjekteringsledelse og utarbeidelse av grunnlag for anbudskonkurranse totalentreprise.

Hållinghallen er utformet med fokus på miljøvennlige materialer, energieffektive løsninger, samt en akseptabel byggekostnad med god uttelling på spillemidler. Arkitekturløsning er utført med et stort innslag av trefasader.