Prosjekt

Røyrvik Sentrum – Stedsutvikling

Stedsutvikling

Målsettingen med stedsutviklingsprosjektet er å bidra til en bedre stedskvalitet for innbyggere og besøkende til Røyrvik kommune. Prosjektet har som formål å engasjere innbyggere og kommunen til å bidra med innspill som kan gi en felles forståelse og prioriteringer av fremtidige tiltak som bidrar til en forbedring i ulike deler av Røyrvik Sentrum.

Det er gjennomført en bred medvirknings fra innbyggerne i Røyrvik, og samtidig har vi i prosjektet forsøkt å se Røyrvik utenifra, som besøksområde og reiselivsdestinasjon ved Børgefjell og Limingen. Dette gir også et perspektiv mot å rekruttere nye innbyggere, stimulere bolyst hos befolkningen, aktivere hyttefolket og invitere til næringsutvikling og naturturisme i et unikt område. Områdeavgrensing for prosjektet er sentrumsområdet, men det er viktig at dette også sees i sammenheng med Børgefjellsenteret og andre lokale reiselivsdestinasjoner i Røyrviksområdet.

Prosjektet bidrar til å strukturere ulike temaer og mulighet til å prioritere de tiltak basert på en vurdering av funksjon, kvalitet, attraktivitet og tiltaksomfang/ finansiering. Formål, ansvar, finansieringskilder, og tiltaksplan angir en oppsummering av de tiltak som er vektet og prioritert etter innspill fra innbyggerne og kommunens prosjektgruppe.